YÜZME

Öğrencileri temel yüzme eğitimine hazır hale getirmek amacıyla yapılan yüzme etkinlikleri kuvvet ve zindelik kazandırmasının yanı  sıra vücut kaslarını bir bütün olarak ç a l ı ş t ı r d ı ğ ı i ç i n ö ğ r e n c i l e r i n kardiyovasküler dayanıklılığını,

KEŞİF VE BİLİM

Keşif ve Bilim etkinliklerinde öğrencilerimizin, temel beceriler, nedensel beceriler ve deneysel becerilerden oluşan bilimsel süreçlerini tamamlamaları hedeflenmektedir.. Bu becerileri kazandırırken gözlem yapma, ölçme, sınıflama, sayı ve uzay ilişkileri, veri kullanma-kaydetme-yorumlama,tahmin , , deney, kontrol etme, karar verme gibi alt becerileri desteklenerek merak     duygusunu besleyen , heyecan uyandıran, ilgi çekici çalışamalar gerçekleştirilir.

SATRANÇ

Satranç derslerimizin amacı; öğrencilere satrancı sevdirerek, satrancın temel öğreti ve kazanımlarını onların hayatlarına aşılamak ve ömür boyu onlarla ilerleyebilecek çok faydalı bir uğraşı kazandırmaktır. Dans, boyama, drama, çeşitli satranç programları ve videolar kullanılan derslerde, amaçlanan satranç ö ğ r e t i l e r i n i k ı s a

MÜZİK

Anaokulumuzdaki müzik e t k i n l i k l e r i m i z i n t e m e l a m a c ı ö ğ re n c i l e r i n m ü z i k yoluyla kendilerini ifade etme becerilerine yardımcı olmak,

GÖRSEL SANATLAR

Atölye ortamımız ve etkinliklerde kullanmakta olduğumuz malzemeler, öğrencilerimizin var olan kapasitelerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Uygun hava koşullarında resim, heykel ve seramik çalışmalarımızı doğada gerçekleştirmekteyiz. Yıl içerisinde ortaya çıkardığımız ürünleri belirli günlerde atölyemizde ve okul içerisinde sergilemekteyiz. Öğrencilerimizin görsel okur-yazarlığını sağlayabilmek için atölyemizde, sanat tarihinde

ÇOCUK EDEBİYATI

Çocuk Edebiyatı'nda; eğitim programlarını desteklemenin yanı sıra öğrencilerimizin dil gelişimine katkıda bulunmak, ilgi ve meraklarını arttırmak, araştırma becerilerini geliştirmek, okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak hedeflerimiz arasındadır. Türkçe'yi doğru ve düzgün konuşmalarına yardımcı olmak amacıyla oluşturulan eğitim ortamında kitap ve materyal en etkin şekilde kullanılarak, planlanan etkinlikler uygulanmaktadır. Bu yıl Çocuk Edebiyatı atölyesinde

DRAMA

Eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur. Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları: ÇOCUK EDEBİYATI Yaratıcılık ve estetik

BİLGİSAYAR

Anaokulumuzdaki bilgisayar programımız, öğrencilerimizin bilgisayar okur yazarı olmalarına ve diğer tüm alanlardaki öğrenmeleri desteklemeye yönelik çok kapsamlı etkinlikler içerir. Programımız; kodlama, algoritma, robotik, STEM çalışmalarıyla zenginleştirilir. Uygulamalarda; çocuklara yönelik eğitim yazılımları, internet, elektronik tahta, 3D projeksiyon/3D gözlükler ve öğrencilerimizin keşfetme ve öğrenmeyi kolaylaştıran merak duygularını arttırmak amacıyla çeşitli elektronik bilim ve deney

WhatsApp chat